Algemene Voorwaarden

⦁ U geeft I AM REAL ESTATE aanhuurmakelaars een zoekopdracht en vervolgens maakt u gebruik van het uitgebreide plaatselijke netwerk van I AM REAL ESTATE. I AM REAL ESTATE zal op basis van uw woonwensen een inventarisatie maken en beoordelen ofuw wensen overeenkomen met de markt. I AM REAL ESTATE zal vervolgens op zoek gaan naar een passende woonruimte. Het tarief van de opdracht is afhankelijk van de lokale situatie en kan variëren. Uw opdracht is 4 weken geldig vanaf uw bevestiging per mail en u verzoekt I AM REAL ESTATE direct aan te vangen met de hieraan verbonden werkzaamheden. Op het moment dat u opdracht geeft om geschikte woonruimte te zoeken en deze opdracht wordt door I AM REAL ESTATE geaccepteerd, zult u op de hoogte gesteld worden per email dat I AM REAL ESTATE voor u een woning gaat zoeken. Per email en telefoon wordt u op de hoogte gehouden welke woningen wij voor u hebben gevonden. De woning wordt middels e-mail aan u toegezonden. Als de woning naar wens is kunt u een afspraak maken voor een bezichtiging.⦁ Bij bezichtigingen wordt u begeleid door één van onze medewerkers. Deze leidt u rond waarbij al uw vragen worden beantwoord. Zo krijgt u een goede indruk van de woonruimte. U mag zoveel woningen bezichtigen als u wilt. Voldoet de woonruimte niet aan uw wensen, dan blijven wij zoeken.

⦁ Zodra I AM REAL ESTATE voor u een woonruimte heeft gevonden, wordt er een aanhuurbevestiging opgemaakt. U wordt voorgesteld aan de verhuurder en I AM REAL ESTATE verricht een eventueel gewenst antecedentenonderzoek. I AM REAL ESTATE vraagt u om persoonlijke gegevens als uw naam volgens uw legitimatiebewijs, uw geboortedatum en -plaats en inkomensgegevens. I AM REAL ESTATE zal zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Met het oog op de wet bescherming persoonsgegevens willen wij u dringend verzoeken uw BSN-nummer door te halen op uw persoonlijke gegevens.

⦁ I AM REAL ESTATE heeft uw belangen te behartigen, mocht er sprake zijn van belangenconflict dan verklaart u hierbij expliciet overeenkomstig artikel 7:417 lid 2 BW de opdrachtgever te zijn van I AM REAL ESTATE. Na akkoord wordt de huurovereenkomst opgesteld. U betaalt een éénmalige vergoeding voor onze diensten, welke gelijk is aan de maandelijkse huurprijs (inclusief servicekosten, energiekosten ed.) en B.T.W. De vergoeding dient bij het ondertekenen van de huurovereenkomst te worden voldaan.

⦁ Wanneer u de opdracht tot bemiddeling intrekt, teruggeeft en/of anderszins beëindigt dan heeft I AM REAL ESTATE alsdan recht op een vergoeding van de reeds gemaakte kosten. In dat geval brengt I AM REAL ESTATE € 50,- per bezichtiging van een woning in rekening, voor het zoeken en doorsturen van woningen per e-mail of telefonisch € 20,- per woning. Andere werkzaamheden die in uw opdracht verricht zijn zullen tegen een uurtarief van € 95,- per uur in rekening worden gebracht. Alle genoemde bedragen worden vermeerderd met 21 % BTW. Het intrekken van de opdracht dient overigens schriftelijk of per email te geschieden naar: info@iamrealestate.nl. Echter wordt er (na uw opdrachtbevestiging) een zoekperiode afgesproken (gemiddeld is dit 3 weken). Mocht er binnen die 3 weken niets gevonden zijn binnen uw zoek criteria, dan trekken wij de opdracht in en komen de zojuist genoemde kosten te vervallen.

⦁ I AM REAL ESTATE behoudt zich het recht voor om de opdracht aan u terug te geven op grond van gewichtige redenen. U bent in dat geval een redelijke vergoeding verschuldigd voor de tot dat moment verrichte werkzaamheden. Uitgangspunt daarbij zijn de kosten zoals weergegeven onder punt 5.
Bent u na afloop van deze opdracht I AM REAL ESTATE niet tevreden of heeft u suggesties inzake onze dienstverlening dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via e-mail. U kunt deze email versturen naar aanhuur@iamrealestate.nl t.a.v. de directie. Binnen 4 werkdagen ontvangt u van ons een reactie.